A közérdekű és a kötelezően közzéteendő adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1./ A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Elérhetőség
Alapító okirat

2./ A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti és Működési Szabályzat

3./ A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A könyvtár dolgozói: központi könyvtár; fiókkönyvtár

4./ A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend.

A könyvtárnak nincs külön ügyfélkapcsolati személyzete és rendje, a könyvtárosok a könyvtár nyitvatartási idejében állnak az érdeklődők rendelkezésére.

elérhetőség: https://platankonyvtar.hu/elerhetoseg/

A könyvtár dolgozói: központi könyvtár; fiókkönyvtár

5./ Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

6./ A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

7./ A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

8./ A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

9./ A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

10./ A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

11./ A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Hivatalos neve: III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Székhelye: Budapest
Postai címe: 1033, Budapest fő tér 3.
Honlapja 

Ügyfélszolgálat:

Telefon: +36 1 437 85 01; +36 1 4378-534; +36 1 4378-539
Fax: +36 1 437 85 36
Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.

e-mail: ugyfelkapcsolat@obuda.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1./ A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

2./ Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

3./ A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

4./ Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

5./ A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Az Óbudai Platán Könyvtár szolgáltatásai

6./ A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Adatbázis neve: e-Corvina
Formátum: egyéni fejlesztés
Adatkezelés célja: könyvtári dokumentum-nyilvántartás, olvasó- és kölcsönzés-nyilvántartás
Jogalapja: 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
Időtartama: folyamatos
Érintettek köre: dokumentum-nyilvántartás, olvasó- és kölcsönzés-nyilvántartás

7./ A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nincs

8./ A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

9./ A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

10./ A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az Óbudai Platán Könyvtár honlapja

11./ A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jelenleg nem releváns.

12./ A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Szakértői jelentés az Óbudai Platán Könyvtárról (2015)

Könyvtári Intézet - Könyvtári szakfelügyelet

ÁSZ jelentés

13./ A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 Adatvédelmi tisztviselő: RF Production Hungary Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-349701

Adószám: 27105892-2-42

Székhely: 1174, Budapest Horváth Ernő utca 41. fsz. 2.

Kötelező közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatali rendje

Adatvédelmi tájékoztató

14./ A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Könyvtári Intézet - A magyarországi könyvtárak statisztikai adatai

Az Óbudai Platán Könyvtár 2022. évi beszámolója

15./ A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

16./ Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

17./ A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

18./ A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető

19./ A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

20./ A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

21./ A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

22./ A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

23./ A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

24./ A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

25./ A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

 

III. Gazdálkodási adatok

1./ A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

KSZKI oldalán

Az Óbudai Platán Könyvtár 2022-es beszámolója

2./ A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

KSZKI oldalán

Az Óbudai Platán Könyvtár 2022-es beszámolója

A könyvtár dolgozói létszámának alakulása (negyedéves zárónap alapján):

2023-as adatok

1. negyedév

2. negyedév

3. negyedév

4. negyedév

könyvtár dolgozóinak létszáma

13

13

13

0

összes dolgozóból vezető

2

2

2

0

összes dolgozóból szakalkalmazott

8

8

8

0

 

 

 

 

 

 

 

A személyi juttatások a munkaszerződés alapján kerültek megállapításra.

3./ A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

4./ Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Jelenleg nem releváns.

5./ A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

6./ A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

7./ Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

TÁMOP -3.2.11/10/1/KMR – A hivatalos dokumentumok az Óbudai Múzeum nyilvántartásában

KEHOP-1.2.1-18-2018-00026 pályázatban részvétel konzorciumi partnerként, 2019. – A hivatalos dokumentumok az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. nyilvántartásában

8./ Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Jelenleg nem releváns.

 

Budapest, 2023. december 20.